ARTICLES
   
วัฒนธรรมและนวัตกรรมความคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาองค์กร
     

คณะ สถาบัน สำนัก กอง ฝ่าย งาน ฯลฯ ที่ปฏิบัติภารกิจโดยลืมเป้าหมายสูงสุดคือวิชาการและนิสิตนักศึกษา บริหารจัดการและบริการอย่างไร้จิตสำนึก เขาต้องพัฒนาและเรียนรู้ใหม่ ถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หรือแห่งไหนๆ ขาดนิสิตนักศึกษา พวกเราทุกคนคงตกงานกันหมด นิสิตนักศึกษาควรเป็น “ดวงดาว” หรือ “stars” ของมหาวิทยาลัย

 

เมื่อเราซักเสื้อผ้าตัวน้อยๆ ให้ลูก เราจะได้กลิ่น ได้ความนุ่มนวล ได้ความน่ารักของลูก ต่างไปจากที่เราซักเสื้อผ้าให้ตนเองหรือผู้อื่น เราอาจมองนิสิตนักศึกษาเหมือนลูกหลานที่เขาอาจอ่อนต่อโลก มาจากพื้นฐานชีวิตที่ต่างกัน มาจากความเก็บกดที่ต่างกัน ดื้อบ้าง รุนแรงบ้าง สุภาพนุ่มนวลบ้าง ดูแลเขาด้วยความรักที่ถูกทาง อาจสอนเขาบ้าง ตักเตือนบ้าง บนพื้นฐานของความรักและความปรารถนาดี เราดีต่อเขาๆ ก็ดีต่อเรา เราสุภาพต่อเขาๆ ก็สุภาพต่อเรา เขาจะรักหรือเกลียดสถาบันของเขา พวกเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยต้องมีศิษย์เก่าที่รักสถาบันและภาคภูมิใจที่จะกลับมาพัฒนาสถาบันของเขา มหาวิทยาลัยเข้มแข็ง มีชื่อเสียง นุ่มนวล ศิษย์เก่าก็รักและภาคภูมิใจสถาบันของเขา

 

การบริหารจัดการองค์กรที่ดี เราต้องทำงานด้วยใจ “กระบี่อยู่ที่ใจ” ทำงานให้รู้สึกว่าองค์กรเป็น บ้านของเรา รัก ทะนุถนอมและพัฒนาบ้าน มองนิสิตเหมือนลูกหลาน มหาวิทยาลัยควรเป็นต้นแบบของสังคมในทุกด้าน เข้มแข็งและดีงาม ทั้งบุคลากร ศักยภาพทางวิชาการ สิ่งที่เป็นรูปธรรมและกายภาพ ประณีตสวยงาม ซึ่งเราคงต้องทบทวนตัวเราเองทุกคน

 

ผลการวิจัยของ J. Fitness (2000) วิจัยเกี่ยวกับความโกรธ (ข้อมูลจากเอกสารของ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ๒๕๔๗) ได้ข้อสรุป “ความโกรธ” ที่ต่างกันของลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน และนาย ดังนี้

  • ลูกน้องโกรธและไม่พอใจความไม่ยุติธรรมของคนที่มีอำนาจมากกว่า โกรธที่แต่ละฝ่ายไม่ทราบความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง
  • เพื่อนร่วมงานโกรธการที่เพื่อนร่วมงานไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ ไม่ทำในสิ่งที่แต่ละคนรับผิดชอบ
  • นายโกรธลูกน้องที่ชอบละเมิดกฎกติกามารยาท โกรธที่ลูกน้องไม่มีความสามารถและลูกน้องที่ขี้เกียจ
 

ทุกคนก็ล้วนมีลูกน้อง มีเพื่อนร่วมงาน และมีนายกันในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละระดับ ถ้าเป็นจริงตามนี้แล้วเราจะลด “ความโกรธ” ได้อย่างไร

 

ท้ายที่สุดคงคาดหวังว่า การบริหารจัดการองค์กรในแต่ละกลุ่มแต่ละระดับนั้น เราจะคิด ฝัน จินตนาการ และปั้นความคิด ความฝัน และจินตนาการ ให้เกิดผลิตภาพ (productivity) ได้อย่างไรและเมื่อไร เพียงคิด ฝัน และจินตนาการ ย่อมไร้ความหมายและหาค่าอะไรมิได้ การบริหารจัดการในระบบราชการวันนี้ เบื้องต้นขอเพียงการช่วยกันลดขั้นตอน ยืดหยุ่น รวดเร็ว และ “ทำทันที” ขอความประณีต สวยงาม สะอาด ทั้งงาน สภาพแวดล้อม บุคลิกภาพ และการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ และกัลยาณมิตร ตัดเรื่องส่วนตัวออกจากการทำงานร่วมกัน ตัดซี ๓, ๔, ๕ - ๑๑ ออกไปก่อน แล้วทำงานร่วมกัน ไม่เช่นนั้นแล้วยิ่งซีสูงจะยิ่งแสดงอำนาจมาก

 

ทุกสถาบันการศึกษามีทุน (capital) ที่เป็น ศิษย์เก่า สติปัญญาความรู้ เกียรติยศชื่อเสียงและ ศักดิ์ศรี ปัญหาสำคัญของเราในฐานะผู้บริหารในระดับและกลุ่มที่แตกต่างกัน เราจะร่วมกันแบกรับ รักษาศักดิ์ศรี และพัฒนาองค์กรนั้น ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้ดีที่สุดได้อย่างไร

ปาฐกถา  การสัมมนาผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗
 
     
     
     
     
 
  Copyright @ 2013 Marneumek All rights reserved.